Velký/malý podnikatel

Pokud již podnikáte, nebo se teprve chystáte, měli byste si u drobného podnikání dávat pozor na určitá specifika a problémy:

Oddělování finančních prostředků – zejména v drobném podnikání je problém, když podnikatel není schopen oddělit prostředky užívané k osobní a podnikatelské činnosti. Tato skutečnost vám může jednou přinést nemilé překvapení, proto si důsledně oddělujte finance k podnikání a nezapomeňte si odkládat prostředky pro úhradu daní a odvodů.

Omezená oblast odbytu – díky zaměření na lokální trhy je oblast odbytu (a tím i počet potenciálních zákazníků) do velké míry omezena. Nezapomeňte do svého podnikání zapojit efektivní propagaci, využívejte sociální média a zvažte prodej přes internet.

Neefektivní způsob řízení – u malých a středních podniků je často majitel zároveň i ředitelem, asistentkou, vykonává vlastní činnost atd. Často se pak stává, že v řízení takového podniku chybí manažerské vědomosti, ekonomické znalosti a bývá podceňován význam plánování. To pak vede k nízké efektivitě a v mnoha případech i přidělávání zbytečné práce.

Potřeba dělat všechno sám tato oblast úzce souvisí s předchozí. Mnoho činností zůstává na vlastníkovi podnikání. Nejčastěji z finančních důvodů, jelikož si nemůže dovolit místo obsadit zaměstnancem. Na druhou stranu je velmi často výhodnější, aby tuto činnost vykonával jiný podnikatel, který se na danou oblast specializuje. Díky tomu tuto činnost dělá levněji, rychleji a kvalitněji, avšak je potřeba porovnat tyto výhody s náklady s ní spojené.

Snaha o samostatnost – velmi často se můžeme u takového podnikání setkat s urputnou snahou o samostatnost a nezávislost. Ta se pak projevuje jako neochota spolupracovat s jinými podniky, čímž by si mohly obě strany polepšit. Pokud nejste přímí konkurenti, může mít společná činnost mnohem lepší výsledky a dopady.

Nedostatek kvalifikovaných sil regionální působení omezuje počet potenciálních a hlavně kvalifikovaných pracovních sil. Dalším specifikem je, že z hlediska malého počtu pracovníků v jedné firmě je potřeba jejich univerzálnost. Problémem často bývá i v méně příznivých podmínkách pro zaměstnance z hlediska platu a benefitů. I když si nemůžete dovolit vyšší mzdy, jsou jiné možnosti, jak přilákat či udržet správné lidi. Jednou z možností je třeba kratší pracovní týden nebo možnost práce z domu.

Přátelská a rodinná atmosféra – v malých a středních podnicích velice často panuje přátelská až rodinná atmosféra. Neexistuje zde anonymita jako u velké společnosti. To je na první pohled výhoda pro zaměstnance, ale ne vždy je tomu tak. Osobní přístup totiž často vede k upřednostnění osobních vazeb před profesionálními, například při hodnocení či odměňování. Často pak podnikatel není schopen vyměnit neschopného zaměstnance za jiného, který by mu pomohl k růstu.

Úspory z rozsahu – pokud jste velká společnost a odebíráte velké množství produktů, nebo naopak velké množství vyrábíte, získáváte úspory z rozsahu, která pramení z hromadné výroby produktů. Snižuje se výrobní cena na jeden kus, která může dále ovlivňovat prodejní cenu, a tudíž i samotný objem prodeje, čímž si firma zajistí vyšší zisk. U nákupu surovin nebo zboží zase získává velká společnost různé slevy a bonusy za velké množství.

To se vás jako malého nebo středního podnikatele velmi často týkat nebude. Díky tomu je těžké konkurovat velkým společnostem právě cenou. Řešením je sdružování malých podnikatelů do řetězců nebo zákazníkovi nabídnout jinou výhodu či přidanou hodnotu oproti levnější konkurenci.

Globalizace a velké společnosti velké nadnárodní společnosti se snaží neustále rozšiřovat a ukrajovat tak podíl menších a středních podnikatelů. Díky úsporám z rozsahu se jim to velmi často dobře daří pomocí nízké ceny. Jedním řešením problému boje malých podnikatelů s velkými společnostmi je franšízing. Díky franšízingu může i malý podnikatel provozovat podnikání pod jménem a image velké společnosti. V podstatě se menší podnikatelé sdružují do řetězců a snaží se společnou silou budovat značku a získávat výhody z rozsahu.

Špatná dostupnost kapitálu – velkým problémem právě u malého a středního podnikání je získání finančních prostředků pro vlastní provoz a růst podnikání. Banky jen velmi nerady půjčují peníze živnostníkům a dalším malým podnikatelům. Díky moderním technologiím začínají vznikat nové způsoby. Jedním z nich je crowdfunding.

Diskuzní stránka BusinessLeaders je zde.

© Jan Vavroň